GönderenKonu: 17/07/2009 27291 SAYILI YÖNETMELİK  (Okunma sayısı 108 defa)

TA4TC

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 138
  • Üyelik Tarihi: 05-02-2018
17/07/2009 27291 SAYILI YÖNETMELİK
Tarih : 05-02-2018 Saat : 19:41

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz

ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali

ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması,

kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında

kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemektir.

Kapsam

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin ilgili

kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek

ve tüzel kişiler tarafından telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında

uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

 (2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik

Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere

Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı

Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün telsiz cihaz ve sistemleri ve bedeli bu

kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak telsiz cihaz ve

sistemleri ile her çeşit deniz ve hava hizmeti telsiz haberleşmesi ve seyir güvenliği cihaz ve

sistemleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 (3) İşletmecilerin yetkilendirme kapsamında kuracakları telsiz cihaz ve sistemleri 13,

16, 17 ve 18 inci maddeler hariç bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 (4) Kurum düzenlemelerinde belirtilmek kaydıyla, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan

özel amaçlar için belirlenmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde

elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan

Kurumca belirlenen ilgili teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi

bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin

kullanılanları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 (5) Dördüncü fıkrada belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerinin, ilgili düzenlemelerde

belirtilen usul ve esaslar ile teknik özellikleri dışında kullanılmak istenilmesi halinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

 a) Abone: Bir işletmeci ile telsiz haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak

yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

 b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi

istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve

uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişiyi,

 c) Amatör telsiz haberleşmesi: Amatör telsizciler arasında yapılan ve maddi çıkar

sağlamayan, sadece hobi amacı taşıyan haberleşmeyi,

 ç) BTK başvuru formu: Formatı kurum tarafından belirlenen, kurum internet adresinde

yayımlanan ve telsiz cihaz ve sistemi kurup kullanmak için müracaat edecek işletmeci veya

kullanıcıların doldurmakla yükümlü oldukları her bir formu,

 d) BTK bildirim formu: Formatı kurum tarafından belirlenen, kurum internet adresinde

yayımlanan ve telsiz cihaz ve sistemi kuran işletmecilerin doldurmakla yükümlü oldukları her

bir formu,  e) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya

elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

 f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

 g) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın telsiz haberleşme

hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

 h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ı) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar

yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya

almaya yarayan sistemleri,

 i) Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ve kullanılacak

telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

 j) Telsiz ruhsatnamesi: Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz

cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

 k) Üretici: Bir cihazın imalatçısını, imalatçının yurt dışında yerleşik olması halinde

Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini ve/veya bu cihazın ithalatçısını ve faaliyetleri bu

cihazın güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

 l) Veri: Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir,

birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen analog veya sayısal metin, resim, görüntü ve

benzeri bilgiler kümesini,

 m) Yasak bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve

bölgelerin çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış

sınırlarından en az yüz en fazla dört yüz metre uzağından alınan noktaların birleştirilmesi

suretiyle meydana gelen alanlarda kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ile

altı yüz metre derinliklerdeki sahaları,

 n) Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik

haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya

kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve

yükümlülükler verilmesini

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Telsiz İşlemleri

 Başvuru

 MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler işlemin

özelliğine göre telsiz kurma ve kullanma isteğini belirtir bir dilekçeye;

 a) Kurulması planlanan telsiz sistemi dikkate alınarak talep sahibi tarafından doldurulup

imzalanmış iki nüsha ilgili BTK Başvuru Formu ile talep edilen telsiz sisteminde yer alan

telsiz cihazlarının kurulacağı yerin adres ve coğrafi koordinat bilgileri,

 b) Gerçek ve tüzel kişilerden; Ticaret Odası belgesi, Sanayi Odası belgesi, Ticaret Sicil

Gazetesi örneği, dernek tüzüğü veya bunlara benzer bir faaliyet belgesi ile gerçek ve tüzel

kişileri temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

 c) Kamu kurum ve kuruluşları telsiz cihaz ve sistemi kurup kullanmasına dayanak olan

özel kanunların dayanak hükümlerini

 ekleyerek Kuruma başvururlar.

 (2) Amatör telsiz derneklerince kurulacak, amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan

tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz

sistemleri için ise dilekçe ekinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine ilave olarak sorumlu

amatör telsizcinin belge örneği yer alır.

 Değerlendirme ve kurma izni

 MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

ihtiyaç duyulan telsiz hizmetinin öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden

karşılanması esastır. Ancak;

 a) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazları dâhilinde ve her bir

taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için

kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telsiz hizmeti verilmesinde kullanılmayan,

sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmeyen ve kamu kullanımına açık olarak

sunulmayan,  b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel

kanunları uyarınca kurdukları

 telsiz sistemleri için Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması halinde, kamu kurum ve

kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere kurma ve kullanma izni verilebilir.

 (2) Birinci fıkrada yer alan şartları taşımayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve

tüzel kişilerin münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için, üçüncü şahıslara herhangi bir

elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamak, sağlanmasında herhangi bir ticari

amaç gütmemek ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamak kaydıyla, telsiz haberleşme

ihtiyacının karşılanması amacıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izin talebinde

bulunması halinde; öncelikle hizmet talep edilen faaliyet alanında, talep edilen hizmete ilişkin

işletmecinin olup olmadığı hususu Kurum kayıtlarından kontrol edilir. Yapılan kontrol

sonucunda;

 a) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı, talep edilen alanda işletmeciler tarafından

karşılanıyor ise talep sahibi bu işletmecilere yönlendirilir.

 b) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı talep edilen alanda işletmeci yok ise veya

işletmeciler olmakla birlikte bu ihtiyacın işletmeciler tarafından karşılanamayacağının

Kurumca tespit edilmesi halinde, talep sahibine talebe göre en fazla iki yıl süreli telsiz cihaz

ve sistemi kurma ve kullanma izni verilebilir. Söz konusu süre içerisinde izin verilen alanda

bir işletmecinin talep edilen hizmeti sunmaya başlaması halinde bile söz konusu izin süresi

sonuna kadar devam eder.

 (3) Amatör telsiz haberleşmesi için tekrarlayıcı ve/veya link bağlantılı geniş alan

kapsayan tekrarlayıcı ve benzeri özel telsiz sistemleri başvurusunda bulunan amatör telsiz

derneklerine, bu sistemleri kullanmaya yetkili amatör telsizcilik belgesine sahip bir amatör

telsizci sorumluluğunda olmak kaydıyla, kurma ve kullanma izni verilir. Ancak, sorumlu

amatör telsizcinin dernekten ayrılması halinde yerine geçecek sorumlu amatör telsizcinin bir

ay içersinde dernek tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur.

 (4) Kurum, talep edilen telsiz sistemi için gerektiğinde telsiz cihazlarının türü ve

kullanım yeri gibi teknik hususlara sınırlama getirebilir.

 (5) Kurum tarafından yapılacak inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen ve birinci

fıkrada belirtilen hususları taşıyan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere

verilecek telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma iznine ilişkin Kurum tarafından

tahakkuku gerçekleştirilen telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin tahakkuk belgesinde

belirtilen süre içerisinde Kurumun banka hesaplarına ödenmesini takiben, frekans tahsisleri

yapılarak en fazla beş yıl süre ile telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilir.

Yetkilendirme kapsamı dışında kalan telsiz cihaz ve sistemi kullanıcılarının izin başvurusu

işlemleri esnasında ödemesi yapılan telsiz ücretleri, sistemin kurulmaması halinde iade

edilmez.

 (6) Verilen kurma ve kullanma izin süresi dolmadan telsiz cihaz ve sisteminin

kullanılmasına devam edilmesi yönünde bir talep olması durumunda başvuru tekrar

değerlendirilerek kurma ve kullanma izin süresi uzatılabilir, izin iptal edilebilir veya frekans

dâhil her türlü değişiklik yapılabilir. Ancak, verilen kurma ve kullanma izin süresi sonuna

kadar herhangi bir süre uzatımı talebinin Kuruma ulaşmaması durumunda Kurum tarafından

herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın verilen kurma ve kullanma izni ve ruhsatnamesi

iptal edilir.

 (7) Kurum, telsiz ücret borcu olan kullanıcıların müracaatlarını, bu borç tutarının

ödenmesine kadar değerlendirmeye almaz.

Kurma ve kullanma

 MADDE 7 – (1) Kullanıcı, telsiz cihaz ve sistemi kurma izin yazısı ile ekindeki ilgili

BTK Başvuru Formunda belirtilen teknik değerlere ve Kurum teknik düzenlemelerine uygun

cihazlardan oluşan telsiz cihaz ve sistemini kurar veya kurdurur.

 (2) Kullanıcı izin aldığı telsiz cihaz ve sistemini izin tarihinden itibaren altı ay içinde

kurmakla ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı gerekçelerini belirtmek suretiyle

Kurumdan ek süre talep edebilir. Kurum, söz konusu kullanıcıya altı ayı geçmemek üzere ek

bir süre verebilir.

 (3) Telsiz cihazı veya sistemi kurma ve kullanma izni almış olan kullanıcılar,

kullanmakta oldukları telsiz cihazlarını veya sistemini, faaliyetleri gereği verilen izin yeri

haricindeki bir yerde, verilen izinde veya ruhsatta belirtilen teknik değerler dışında ve tahsis edilen frekanslar haricinde kullanılmak istenmesi halinde kullanıcı tarafından Kurumdan izin

alınması gerekir.

 (4) Kurumdan telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni alan kullanıcılar, Kuruma

bildirdikleri tebligat adreslerinde oluşan değişiklikleri, değişikliğin vuku bulduğu tarihten

itibaren en geç bir ay içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla Kuruma bildirmek

zorundadırlar. Belirtilen bildirim zorunluluğuna uyulmaması halinde, Kurum kayıtlarındaki

mevcut adres tebligat adresi olarak kabul edilir ve bu adrese yapılan her türlü tebligat, alındı

belgesi olmaksızın ilgiliye yapılmış sayılır.

 Ruhsat

 MADDE 8 – (1) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilerek frekans

tahsisi yapılan telsiz cihaz ve sistemi ruhsata tabidir.

 (2) Ruhsatname üzerinde; telsiz cihaz ve sisteminde kullanılan telsiz cihaz ve/veya

sistemine ait tür, sayı, tahsis edilen frekanslar, band genişliği, çıkış gücü, kullanım yeri, izin

süresi ve Kurum tarafından belirlenecek diğer tanımlayıcı bilgiler bulunur.

 (3) Telsiz cihaz ve sistemindeki cihaz sayısı ve/veya tahsisli frekansların değişmesi

durumunda ruhsatname yenilenir.

Sistem nakli ve sistemde kullanılan cihazlardaki değişiklik

 MADDE 9 – (1) Verilen kurma ve kullanma iznine istinaden kurulan telsiz cihaz ve

sisteminin, başka bir yere nakledilmesi, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin

değiştirilmesi için kullanıcının, Kuruma bir dilekçe ile müracaat ederek izin alması

gerekmektedir. Söz konusu müracaatın uygun görülmesi halinde söz konusu değişiklikler

kullanıcının ruhsatına işlenerek, bir yazı ile kullanıcıya bildirilir.

 (2) Kurumdan izin alınmadan telsiz cihaz ve sistemlerinin başka bir yere

nakledilmesinin ve/veya frekans ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında

kullanılmasının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde kullanıcıya;

 a) Yer değişikliği aykırılığının giderilmesi için söz konusu sistem kullanılmamak

kaydıyla yedi iş günü,

 b) Zararlı elektromanyetik girişime sebep olan telsiz cihaz ve sistemin kullanımının

durdurulması kaydıyla diğer aykırılıkların giderilmesi için en fazla otuz gün

 süre verilir.

İlave izin işlemleri

 MADDE 10 – (1) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni olan kullanıcıların

sistemlerine ilave edecekleri her telsiz cihazı veya frekans için Kurumdan izin alması

gerekmektedir. Bu işlemler için kullanıcı aşağıda belirtilen belgeler ile başvuruda bulunur:

 a) Başvurunun gerekçesini belirten dilekçe,

 b) İlave telsiz cihazı için iki nüsha ilgili BTK Başvuru Formu.

 (2) Kurum tarafından talebin 6 ncı maddede belirtilen hususlar kapsamında uygun

görülmesi ve her türlü ücretin ödenmesi halinde ilave cihaz izni verilir ve/veya frekans tahsisi

yapılır.

Geçici süreli kullanımlar

 MADDE 11 – (1) Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında verilen deneme izinleri hariç

olmak üzere; geçici olarak düzenlenen fuar, sergi, konferans, konser, spor, araştırma,

geliştirme, test ve benzeri faaliyetlerde kullanılacak telsiz cihaz ve sistem izinleri için faaliyet

öncesinden aşağıda belirtilen belgeler ile Kuruma başvurulur:

 a) Geçici süreli telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma talebini belirten dilekçe,

 b) Sistemde kullanılacak telsiz cihaz ve sistemlerine ait BTK Başvuru Formu.

 (2) Başvuru, kullanım yeri, amaç, talep edilen frekans ve kullanılacak cihazlar dikkate

alınarak değerlendirilir.

 (3) Başvurunun uygun görülmesi durumunda faaliyet süresince frekans tahsisi

yapılarak, en fazla altı ay süre ile geçici telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilir.

Bu işleme ilişkin telsiz ücretleri kullanıcı tarafından izin öncesi ödenir.

 (4) Gerekli görülmesi halinde telsiz cihazlarının türü ve kullanım yeri gibi teknik

hususlara Kurum tarafından sınırlama getirilebilir.

İptal işlemleri

 MADDE 12 – (1) Kurumdan izin almış bulunan telsiz cihaz ve sistemi kullanıcılarının,

sistemlerini tamamen kullanımdan kaldırmaları ve bunu bir yazı ile Kuruma bildirmeleri veya

telsiz cihaz ve sisteminin kaldırıldığının Kurum tarafından tespiti halinde; verilen telsiz cihaz

ve sistemi kurma ve kullanma izni ve ruhsatları iptal edilir.  (2) Telsiz cihaz ve sistemlerinin, Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz

ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulmasının, işletilmesinin, başka bir yere

nakledilmesinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında

kullanılmasının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde, verilen süre sonunda söz konusu

aykırılığı mücbir sebepler dışında gidermeyen kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemi kurma ve

kullanma izinleri ve ruhsatları iptal edilir.

 (3) Telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilen kullanıcıların, süre uzatımı da

dâhil verilen süre sonunda sistemini kurmaması halinde verilen izin iptal edilerek 11/2/1959

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kullanıcıya bildirilir.

 (4) Telsiz cihaz ve sistem kurma ve kullanma izinleri ile ruhsatları iptal edilen

kullanıcılar bu cihazlarını yeni bir izin alınıncaya kadar kullanamazlar.

 (5) Amatör telsiz derneği sorumlusu 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler

çerçevesinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinde derneğe verilen kurma ve

kullanma izni iptal edilir.

Devir işlemleri

 MADDE 13 – (1) İşletmeciler ile telsiz cihaz ve sistemi kullanıcıları mevcut cihazlarını

veya sistemini; devir almak isteyen kullanıcının Kurumdan aldığı izin kapsamında olmak

kaydıyla bu kullanıcıya, Kurum tarafından konusunda yetkilendirilmiş işletmecilere veya

abonelerine, amatör maksatlı olarak değerlendirilmek üzere Amatör Telsiz Derneklerine,

eğitim amacı ile kullanılmak üzere eğitim kurumlarına ve telsiz üretici ve satıcılarına devir

edebilir. Devir işlemine ilişkin protokol taraflarca muhafaza edilerek, bir nüshası da devir

eden kullanıcı tarafından Kuruma gönderilir.

 Yabancılara uygulanacak işlemler

 MADDE 14 – (1) Yabancıların başvuru ve izin işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde

yerine getirilir:

 a) Yabancı devletler ile yapılan anlaşma veya antlaşmalara dayanılarak kurulmuş ve

kurulacak telsiz cihaz ve sistemleri bu anlaşma veya antlaşmaların hükümlerine tabidir.

 b) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine münhasıran kendi

hükümet merkezleri ve/veya diğer diplomatik temsilcilikleri ile haberleşme yapmak veya

kendi iç güvenlik amaçlarıyla kullanmak üzere karşılıklılık esaslarına bağlı olarak telsiz cihaz

ve sistemi kurma ve kullanma izni Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden verilebilir.

 c) Türkiye’ye geçici olarak yolcu beraberinde getirilen telsiz cihaz ve sistemleri

ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kullanılır.

 ç) Türkiye’ye geçici görevle gelen diplomatik temsilcilerin beraberlerinde getirilen veya

taşıtlarına monte edilmiş bulunan ve geri götürülecek olan telsiz cihaz ve sistemleri ile ilgili

işlemler karşılıklılık esaslarına bağlı olarak kurma ve kullanma izni Dışişleri Bakanlığının

uygun görüşüne istinaden verilebilir.

 Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihaz ve sistemleri

 MADDE 15 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilen yasak bölgelerde

bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara radyo ve televizyon yayınlarını almaya

yarayan cihazlar dışındaki telsiz verici, verici-alıcı veya alıcı cihazları için telsiz kurma ve

kullanma izni ile telsiz ruhsatnamesi verilmesi Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine

bağlıdır.

Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler

 MADDE 16 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik

haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen

hususlara tabidir:

 a) İşletmeciler, altyapıyı oluşturan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri için ilgili BTK

Başvuru Formu ve cihazların kurulacağı yerleri içeren listeler ile sistem kurma ve kullanma

izni başvurusunda bulunur.

 b) Yapılan başvurunun yetkilendirme kapsamında Kurum tarafından değerlendirilmesini

müteakip sistem kurma ve kullanma izni verilir.

 c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına

doldurarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri işletmecileri

ise ayrıca, elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve

sistemlerine ilişkin bildirimler ile birlikte hizmet sunulan sistem kapsama alanı haritalarını da

Kuruma göndermekle yükümlüdür.  ç) İşletmeciler yetkilendirme ve verilen izin kapsamında kurduğu altyapı sistemlerinde

yaptığı değişiklikleri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak Kuruma bildirir.

 d) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz

cihaz ve sistemlerinin tümüne başlangıçta tek genel bir ruhsatname düzenlenir.

 (2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz

cihaz ve sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler

ve işletmeciler ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu

sözleşme ve/veya protokol hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Telsiz ruhsatlarının yenilenmesi

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve

sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları hariç, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce,

telsiz cihaz ve sistemleri kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler

bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde; mevcut sistemlerinde kullanılan her

türlü uydu uplink, radyolink, tekrarlayıcı, sabit, araç, el ve benzeri telsiz cihaz ve

sistemlerinin sayıları, frekansları, çıkış güçleri, kullanıldığı yerin coğrafi koordinat ve

adresleri, talep edilen kullanım süresini belirten dilekçe ile birlikte Kuruma başvurarak

durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirirler.

 (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma başvuru

yapmayanların telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnameleri iptal

edilir ve iptal işlemi 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre

kullanıcıya bildirilir.

 (3) Kurumca,

 a) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve sistemleri kullanan kamu

kurum ve kuruluşları haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin

durumlarını 6 ncı madde çerçevesinde inceleyerek talebi uygun bulunanların varsa telsiz

ücretleri borcunu verilen süre içinde Kuruma ödemek kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma

ve kullanma izni ile ruhsatnameleri talebe göre en fazla beş yıl olmak üzere bu Yönetmelik

kapsamında yenilenir. Verilen süre içerisinde telsiz ücretleri borcunu ödemeyen kullanıcıların

kurma ve kullanma izni ile ruhsatnameleri iptal edilir ve iptal işlemi bir yazı ile kullanıcıya

bildirilir.

 b) Bu Yönetmelik hükümlerini karşılayamayan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan genel

bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici

kurumlar, köy tüzel kişilikler gibi telsiz ücretinden muaf kullanıcıların, telsiz cihaz ve sistemi

kurma ve kullanma izni ile ruhsatnameleri yürütülen faaliyetlerinin yerine getirilmesinde

zafiyet yaratılmaması amacıyla, talebe göre en fazla beş yıl olmak üzere yenilenerek bu

sürenin sonunda ruhsatnamelerin iptal edileceği bir yazı ile kullanıcıya bildirilir.

 Yürürlük

 MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.