GönderenKonu: 11/09/2012 28408 SAYILI YÖNETMELİK  (Okunma sayısı 68 defa)

TA4TC

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 138
  • Üyelik Tarihi: 05-02-2018
11/09/2012 28408 SAYILI YÖNETMELİK
Tarih : 05-02-2018 Saat : 19:42

1 / 22

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kullanım amacına göre belirlenen frekans

bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep

olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurum tarafından belirlenen

teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın

özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz

ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, kullanılması için frekans tahsisine ihtiyaç

duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve güç limitlerinde

çalışan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak kısa mesafe erişimli alçak

güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik

Haberleşme Kanununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz

sistemini,

b) Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri

elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

c) Algıla ve Kaçın (DAA- Detect andAvoid) metodu: Bir telsiz cihazının; gönderme

yapmadan önce çalıştığı frekans bandındaki mevcut kanalları kontrol etmesi, başka

sistemler tarafından kullanılmakta olan kanalları kullanmaktan kaçınması ve göndermeyi

boş bulduğu kanallardan yapması esasına dayanan enterferans önleme metodunu,

ç) Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak

amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

d) Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı (DSSS- Direct Sequence Spread

Spectrum): Dar bandlı bir sinyalin yüksek veri hızlı bir kod dizisi ile çarpılarak sinyalin

spektrumunun genişletilmesi tekniğini,

e) Düşük Görev Çevrimi (LDC- Low DutyCycle) metodu: Gönderilen tüm

sinyallerin sürelerinin toplamının her bir saniye içerisinde saniyenin yüzde beşinden (%5)

az olması ve her bir saat içerisinde saatin binde beşinden (%0,5) az olması ve her

gönderilen sinyalin süresinin 5 ms’yi geçmemesinin sağlanmasını,

f) e.i.r.p (Effective isotropicradiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

g) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini

bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,2 / 22

ğ) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret,

sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik,

elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini,

gönderilmesini ve alınmasını,

h) Endüktif sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan

düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

ı) e.r.p (Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü,

i) Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı (FHSS- Frequency Hopping Spread

Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zamanlı olarak bir frekanstan diğerine atlayabilmesi

kabiliyetini,

j) Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Sistemleri (DECT- Digital

Enhanced Cordless Telecommunications) : Telefon hattına bağlı, birbirleriyle

elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif

cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya

kompleks dahilinde kullanılan sistemler ile veri iletimine olanak sağlayan diğer kablosuz

sistemleri,

k) Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Talk) : Bir telsiz cihazının,

kullandığı banddaki doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş bir banda geçiş

yapılana kadar beklemesi kabiliyetini,

l) Görev çevrimi (Duty cycle): Bir telsiz cihazının, bir saatlik zaman dilimi

içerisinde aktif olarak çalıştığı sürenin bu bir saate oranını,

m) Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz

sistemini,

n) Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV

gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

o) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

ö) Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri: Karayolları taşımacılık ve

ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım, yol güvenliği ve çarpışmayı önleme

hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı noktaları arasındaki

kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

p) Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları: Genellikle kapalı lokal alanlarda,

kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre bu Yönetmelikle belirlenen frekans

bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde zararlı elektromanyetik girişime

sebep olmayan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan cihazları,

r) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

s) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ş) Maksimum çıkış gücü: Bir KET cihazının vericisinin çıkış gücü ile anten

kazancından doğan toplam gücünü,

t) Model araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde

kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

u) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI- Automatic Vehicle Identification):

Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri

vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç

idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

ü) Otomatik Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren

hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri)

ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri

trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir

sağlayan tren kontrol sistemini,

v) Özel Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio - PMR 446): Kısa mesafe erişimli

ses ve veri haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

y) RF algılayıcılar (dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi

tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

z) SBT cihazları: Sınai, bilimsel ve tıbbi cihazları,3 / 22

aa) Sosyal alarm sistemleri: Özellikle yaşlı veya engelli şahısların zor durumda

kaldıklarında yardım çağırmak amacıyla kullandıkları kablosuz çağrı sistemlerini,

bb) Tahsisli (Dedicated) anten: Cihazın ayrılabilir (kablo-konnektör veya dalga

kılavuzu- konnektör ile bağlanabilen) bir parçası olarak üretilmiş ve sadece bu ve/veya

benzer cihazlar ile kullanılmak üzere üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan anteni,

cc) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini

izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak

kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin

güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin

aktarıldığı tren koruma sistemini,

çç) Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş-

konnektörlü veya konnektörsüz (cihaz içinde gömülü olarak bulunan) anteni,

dd) Ultra genişband (UWB- Ultra wideband) sistemler: Hâlihazırda çeşitli elektronik

haberleşme hizmetlerine tahsisli frekanslarda, çok geniş bir band aralığında (500MHz’den

veya merkez frekansının %20’sinden daha geniş bir bandda) ve genellikle gürültü

seviyesinin altında gönderme yapan sistemleri,

ee) Uyarlanabilir Frekans Çevikliği (AFA- Adaptive Frequency Agility): Cihazın

kendi kullanım özelliğine göre tanımlı bir aralıkta boş olan bandı bularak yayım frekansını

o banda değiştirme kabiliyetini,

ff) Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz

ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya

durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

gg) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar

aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz

cihazından meydana gelen sistemi,

ğğ) Verici Gücü Kontrolü (TPC- Transmitter Power Control): Bir telsiz cihazının,

çıkış gücünü enterferans oluşturmamak amacıyla azaltabilme kabiliyetini,

hh) Veri iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve/veya

sembollerle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

ıı) Watt (W): Güç birimini,

ii) Yapı malzeme analizi (BMA- Building material analysis) sistemleri: Çeşitli

yapılar içerisinde yer alan boru, kablo veya benzeri duvar içi malzemelerin yerlerinin

tespiti veya fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemleri,

jj) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan radar (GPR/WPR- Ground/Wall probing

radar) sistemleri: Yer altının veya çeşitli yapıların alt kısımlarının analiz edilmesi

amacıyla, yer veya duvara yakın bir mesafede veya en fazla 1 metre mesafede (uçaklardan

kontrol edilebilenler hariç), yayılan sinyallerin yer veya duvarın içine yönlendirilmesi

yöntemiyle yetkili personel tarafından kullanılan sistemleri,

kk) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini

veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz

haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan

elektromanyetik girişimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve KET Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Kriterler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak

güçlü telsiz cihaz ve sistemler:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik

düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni

ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

b) Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların elektronik haberleşme 4 / 22

cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan

ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek

kullanılmak zorundadır.

c) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her

bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan ve kampüs veya açık alanlarda, münhasıran şahsi

veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik

haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç

güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve

27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden KET cihaz ve

sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunanlar ve/veya şebekesi veya

altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

(2) KET cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları

dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni

alınması gerekmektedir.

(3) Aksi belirtilmedikçe, KET cihazlarının; tahsisli veya tümleşik anten kullanmaları

gerekmektedir. KET cihazları ile anten birleşiminin bu Yönetmelikte belirtilen teknik

kriterlere uygun olması gerekmektedir.

(4) Kurum; bu Yönetmelikte belirtilen tüm cihaz ve sistemlerin, kurma ve kullanma

esasları ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye ve

denetlettirmeye yetkilidir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen cihaz ve sistemler; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları

Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile

güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir.

Genel amaçlı KET cihazları

MADDE 6 –(1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları,

video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarda kullanılan sayısal veya

analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik

kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 1: Genel amaçlı KET cihazlarının teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü, Güç

Yoğunluğu Limiti

ve/veya Manyetik

Alan Şiddeti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a 6765-6795 kHz 10 metrede 42

dBµA/m TS EN

300330

Not 1 b 13.553- 13.567

MHz

10 metrede 42

dBµA/m

c

26.957-27.283

MHz

10 metrede 42

dBµA/m veya 10

mWe.r.p

TS EN

300220

TS EN

300330

ç

40.660-40.700

MHz 10 mWe.r.p TS EN

300220

d

138.20-138.45

MHz

10 metrede 42

dBµA/m

< %1 görev

çevrimi

(Not 2)

e 148-152 MHz 10 mWe.i.r.p 12.5/25 kHz

Eğitim ve araştırma

kurumları tarafından

hayvan takip ve 5 / 22

izleme amaçlı

kullanılacaktır.

f

433.050-

434.790 MHz

(Not 5)

10 mWe.r.p

<%10

görev

çevrimi

(Not 2)

TS EN

300220

Not 1

f1 433.050-

434.790 MHz

(Not 6)

1 mWe.r.p

-13 dBm/10 kHz

250 kHz’den daha

büyük band

genişliğindeki

geniş band

modülasyonlar için

güç yoğunluğu -13

dBm/10kHz’dir.

Not 1

f2

433.050-

434.790 MHz

(Not 6)

10 mWe.r.p

25 kHz’e

kadar Not 1

g

863-870 MHz

(Not 4,5 ve 8)

25 mWe.r.p

≤%0.1

görev

çevrimi

veya LBT

(Not 2 ve 7)

47 ve daha

fazla kanal

için

≤100kHz

(Not 3)

FHSS Modülasyon

tekniği

kullanılacaktır.

25 mWe.r.p

(Not 9)

Güç yoğunluğu:

-4.5 dBm/100 kHz

≤%0.1

görev

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2, 7 ve

8)

FHSS hariç DSSS ve

diğer genişband

modülasyon

teknikleri

kullanılacaktır.

25 mWe.r.p

≤%0.1

görev

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2 ve7)

≤100 kHz, 1

veya daha

fazla kanal

modülasyon

band

genişliği

için ≤300

kHz (Not 3) Dar ve geniş band

modülasyonlar

kullanılacaktır. g1

868.000-

868.600 MHz

(Not 5)

25 mWe.r.p

≤%1 görev

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2)

1 veya daha

fazla kanal

için (Not 3)

g2

868.700-

869.200 MHz

(Not 5)

25 mWe.r.p

≤%0.1

görev

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2)

1 veya daha

fazla kanal

için (Not 3)

g3 869.400-

869.650 MHz

500 mWe.r.p

≤%10

görev

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2)

25 kHz

(1 veya

daha fazla

kanal için)

TS EN

300220

Dar ve geniş band

modülasyonlar

kullanılacaktır.

Tüm frekans bandı

yüksek hızdaki veri

aktarımlarında tek

kanal olarak

kullanılabilecektir.

g4

869.700-

870.000 MHz

(Not 6)

5 mWe.r.p

Dar ve geniş band

modülasyonlar

kullanılacaktır.

Kanal aralığı

25 mW belirtilmemiştir e.r.p ≤%1 görev 6 / 22

çevrimi

veya

LBT+AFA

(Not 2)

ancak, tüm frekans

bandı kullanılabilir.

ğ

2400-2483.5

MHz 10 mWe.i.r.p

TS EN

300440

Not 1

h 5725-5875 MHz 25 mWe.i.r.p Not 1

ı

24.00-24.25

GHz 100 mWe.i.r.p Not 1

i 61.0-61.5 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1

j 122-123 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1

k 244-246 GHz 100 mWe.i.r.p Not 1

Not 1: Bu band SBT cihazları için de tahsislidir.

Not 2: Görev çevrimi kısıtlaması, LBT veya eşdeğer tekniklerin uygulandığı durumda cihazın bu fonksiyonları

kullanıcı tarafından kapatılmamalıdır. AFA veya eşdeğer özelliklere sahip olmayan LBT cihazları için görev

çevrimi limiti uygulanır. Frekans çevikliğine sahip herhangi bir cihaz için, LBT veya eşdeğer bir özelliği yok

ise, görev çevrimi sınırlaması iletişimin tamamı üzerinden uygulanır.

Not 3: Tercih edilen kanal aralığı 50 kHz veya 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilen 100 kHz band genişliğidir.

Not 4: Alarmlar için alt bandlar hariç. (Tablo-7’ye bakınız)

Not 5: Maksimum 300 kHz band genişliğine sahip sayısal modülasyon metodu sağlanırsa ses ve video

uygulamalarına izin verilir. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar analog ve sayısal ses uygulamalarına

izin verilir. 863-865 MHz alt bandında Tablo-10 ve Tablo-12’de verilen söz konusu band ile ilgili şartlar

uygulanır.

Not 6: Ses ve video sinyalleri hariç. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar LBT veya eşdeğer spektrum erişim

teknikleri ile ses ve video uygulamalarına izin verilir. Verici her iletim için maksimum iletim periyodunun 1

dakika olmasını kontrol edecek bir “çıkış gücü sensörü” içermelidir.

Not 7: Eğer band 865-868 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e kadar arttırılabilir.

Not 8: 200 kHz – 300 MHz band genişliğine sahip FHSS ve DSSS modülasyonlarından başka geniş band

modülasyonları için, eğer 10 mW e.r.p güce kadar band 863-865 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e

kadar arttırılabilir.

Not 9: Eğer çalışma bandı 865-868 MHz ve 865-670 MHz ile sınırlandırılırsa güç yoğunluğu 6.2 dBm/100 kHz ve -

0.8dBm/100 kHz’e çıkartılabilir.

Arama-kurtarma cihazları

MADDE 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan KET cihazları,

Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri

Çalışma Frekansı

Maksimum

Çıkış Gücü veya

Manyetik Alan

Şiddeti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

456.9 – 457.1

kHz

10 metrede 7

dBµA/m

Sürekli dalga

(modülasyon

yok)

TS EN

300718

Çığ veya

heyelanda arama

kurtarma

amacıyla

kullanılacaktır.

b 40.6625-

100 mW e.r.p 25 kHz Sadece afet

durumunda 7 / 22

40.6875 MHz arama kurtarma

amacıyla

kullanılacaktır.

c

169.4-169.475

MHz 500 mW e.r.p

<%10 görev

çevrimi En fazla 50

kHz TS EN

300220

Uzaktan ölçüm

amacıyla

kullanılacaktır.

<%1 görev

çevrimi

Takip ve yer

tespit amacıyla

kullanılacaktır.

Genişband veri iletim sistemleri

MADDE 8- (1) Veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama,

aktarma amacıyla Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Ancak, Kurum tarafından, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme

Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen ve KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik

haberleşme hizmeti sunma ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip

olan işletmeciler, Tablo-3’te belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, anılan Yönetmelikte yer

alan hükümlere tabidirler.

Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü

ve/veya

Güç

Yoğunluğu

Limiti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklamalar

a 2400-2483.5

MHz

100

mWe.i.r.p

Not 3 TS EN

300328

FHSS modülasyon tekniği haricindeki

geniş band modülasyonlarda

maksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mW

e.i.r.p./MHz’dir.

b 5150-5350

MHz

200 mW

ortalama

e.i.r.p

Maksimum

ortalama

e.i.r.p

yoğunluğu

10 mW/1

MHz’dir.

Not 1, 2, 3

ve 4

TS EN

301893

Hava alanlarının pisti merkez olmak

üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı

alanlarda kullanılabilir.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı

alanlarda kullanılacaktır.

c 5470-5725

MHz

1 W

ortalama

e.i.r.p

Maksimum

ortalama

e.i.r.p

yoğunluğu

50

mW/MHz

değeri ile

sınırlı

olacaktır.

Not 1, 2, 3

ve 4

Bina içi ve dışı alanlarda

kullanılabilir.

ç 17.1-17.3 GHz 100 mW

e.i.r.p Not 3 ve 4

d 57-66 GHz

40 dBm

(Ortalama

e.i.r.p.)

Maksimum

ortalama

Not 3 TS EN

302567

Açık alanlarda sabit olarak

kullanılmayacaktır. 8 / 22

e.i.r.p

yoğunluğu

13 dBm/

MHz’dir.

Not 1: 5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında çalışan cihazların TS EN 301893 standardında tanımlanan

RF algılayıcı (radar) sistemleri ile uyumlu çalışması ve bu bandlarda çalışan radar sistemlerini olumsuz

etkilememek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Not 2: 5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında bulunan cihazlar TPC kabiliyetine sahip olmalıdır.

Not 3: Sadece tümleşik veya tahsisli anten kullanılacaktır.

Not 4: Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması

zorunludur.

Demiryolu uygulamaları

MADDE 9- (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik araç tanımlama,

otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te

belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü

veya

Manyetik

Alan Şiddeti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

2446-2454

MHz 500 mWe.i.r.p

TS EN

300761

Demiryolları otomatik araç

tanımlama sistemlerinde

kullanılacak. Sadece tren var

iken verici aktif olacaktır. Her

biri 1.5 MHz genişliğinde 5

kanal halinde kullanılacaktır.

b

27.090-27.100

MHz

10 metrede

42 dBA/m TS EN

302608

TS EN

300330

Bir trenin Balise/Eurobalise

sinyal alındısı için

kullanılabilir. Ayrıca

Loop/Euroloop aktivasyonu

için kullanılabilir.

c 984 – 7484kHz 10 metrede

9 dBA/m

<%1 görev

çevrimi

Sadece bir trenin

Balise/Eurobalise sinyal

alındısı için kullanılacaktır.

ç 7.3 - 23.0 MHz 10 metrede

-7 dBA/m

TS EN

302609

10 kHz’lik band genişliği için

belirlenmiş maksimum alan

şiddeti, uzaysal olarak 200

metrelik çevrime ortalaması

alınmış şekilde. Sadece tren var

iken aktif olacaktır.

Kod uzunluğu 472 çip ve

merkez frekansı 13.547 MHz

olacaktır.

Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

MADDE 10-(1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri

ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik

öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımda yol emniyeti, kaza sayılarının

azaltılması, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla akıllı

taşımacılık sistemlerinde; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol

bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler

olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan karayolları

taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri Tablo-5’te gösterilen çıkış gücünü geçmemek

kaydıyla kullanılır.9 / 22

Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri teknik

kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü ve/veya Güç

Yoğunluğu Limiti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklamalar

a

5795 -5805

MHz

2 We.i.r.p veya 8

We.i.r.p

TS EN

300674

Yoldan araca sistemler için

kullanılacak.

Kanal merkez frekansları;

5797.5 MHz ve 5802.5

MHz için 5 MHz kanal

aralığı, 5800 MHz için ise

kanal aralığı 10 MHz

olacaktır.

1 Mbit/s’lik veri hızında 8

We.i.r.p ve 500 kbit/s

gönderme, 250 kbit/s alma

veya düşük hızlarda (31

kbit/s) 2 We.i.r.p ’ye izin

verilmektedir.

(Not 1)

b

5805 -5815

MHz

Çok şeritli yolların

birleşimindeki sistemler için

kullanılacak. Kanal merkez

frekansları; 5807.5 MHz ve

5812.5 MHz için kanal

aralığı 5 MHz, 5810 MHz

için ise kanal aralığı 10

MHz.

1 Mbit/s’lik veri hızında 8

Weve 500 kbit/s gönderme,

250 kbit/s alma veya 31

kbit/s’lık düşük hızlarda 2

We

’a izin verilmektedir.

(Not 1)

c 63-64 GHz 40 dBme.i.r.p

TS EN

302686

Araçtan araca ve yoldan

araca sistemlerde

kullanılacaktır.

ç 76 -77 GHz

55 dBme.i.r.p

(maksimum güç) ve

-23.5 dBm (sadece

puls radar, ortalama

güç)

-50 dBm(ortalama

güç)

TS EN

301091

Araç ve alt yapı radar

sistemlerinde

kullanılacaktır.

d

21.65-26.65

GHz

Maksimum güç

yoğunluğu 0

dBm/50 MHz. e.i.r.p

ve maksimum

ortalama e.i.r.p

yoğunluğu -43.3

dBm/1 MHze.i.r.p

olmalıdır.

22 GHz’in altında

maksimum ortalama

e.i.r.p. yoğunluğu

61.3 dBm/MHze.i.r.p

olmalıdır.

TS EN

30228810 / 22

e

77-81 GHz

55 dBme.i.r.p ve

Maksimum ortalama

e.i.r.p. yoğunluğu -3

dBm/MHz’dir.

TS EN

302264

f1 24.05-

24.075 GHz

100 We.i.r.p Not 2

TSE EN

302858

Araç radar sistemlerinde

kullanılacaktır.

(Not 1) f2 24.075-

24.150 GHz

0.1 mWe.i.r.p Not 3

100 mWe.i.r.p Not 3

f3 24.150-

24.250 GHz

100 mWe.i.r.p

g1 24.250-

24.495 GHz -11 dBm e.i.r.p

≤0.25%/s/25

MHz görev

çevrimi

Araç radar sistemlerinde

kullanılacaktır.

g2 24.495-

24.500 GHz -8 dBm e.i.r.p

≤1.5%/s/25

MHz görev

çevrimi

g3 24.250-

24.500 GHz

20 dBm e.i.r.p

≤5.6%/s/25

MHz görev

çevrimi

16 dBm e.i.r.p

≤2.3%/s/25

MHz görev

çevrimi

Not 1: Bu band SBT cihazları için de tahsislidir.

Not 2: Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması

zorunludur.

Not 3: Bir tamponun arkasına monteli cihazlar için ışınlama süresi her 3 ms’de 4 s/40 kHz’in altında, tamponsuz

monteli cihazlar için her 3 ms’de 3 s/40 kHz’in altında olmalıdır. Ayrıca, tüm cihazlar için ışınlama süresi her

40 ms’de 1 ms/40 kHz’in altında olmalıdır. Minimum frekans modülasyon aralığı veya 250kHz’lik minimum

anlık band genişliği kısıtları maksimum ışınlama süresi kısıtıile birlikte uygulanır.

RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

MADDE 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi

amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör)

ve ikaz cihazları, Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 6: RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart

Açıklamalar

a

2400-2483.5

MHz

25 mW e.r.i.p

TS EN

300440

b

9200-9500

MHz

c

9500-9975

MHz

ç 13.4-14.0 GHz

d

24.05-24.25

GHz 100 mW e.i.r.p

e 4.5 – 7 GHz

f 8.5 – 10.6 GHz -41.3 TS EN Tank/Depo seviyesi 11 / 22

g

24.05 – 27.00

GHz

dBm/MHz

e.i.r.p.

302372 belirlenmesi amacıyla

kullanılacaktır

ğ 57-64 GHz

h 75-85 GHz

ı 17.1-17.3 GHz 26 dBm

e.i.r.p

Radar anten

örüntüsü ve DAA

tekniğinin

gerçekleştirilmesi

amacıyla yer

temelli sentetik

diyafram radar

sistemleri için TS

EN 300440

standardında

tanımlanan özel

gereklilikler

uygulanır.

Bu bandlarda

çalışan

cihazlarda radar

sistemlerini

olumsuz

etkilememek için

gerekli

önlemlerin

alınması

zorunludur.

TS EN

300440

Yer temelli sentetik

diyafram radar

Alarm sistemleri

MADDE 12- (1) Güvenlik, sağlık ve acil yardım amaçlı kullanılmak üzere

tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda

sinyal göndererek yardım almalarını temin edecek telefon hattına bağlantılı lokal bir birim

ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan sosyal alarm sistemleri, Tablo-7’de

belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 7: Alarm sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklamalar

a 868.6-868.7 MHz

10 mW e.r.p

<%1 görev

çevrimi

25 kHz

TS EN 300220

Tüm frekans bandı bir kanal

olarak yüksek hızdaki veri

iletiminde de kullanılabilir.

b

869.25-869.30

MHz

<%0.1

görev

çevrimi

c

869.65-869.70

MHz 25 mW e.r.p

<%10

görev

çevrimi

ç

869.20-869.25

MHz 10 mW e.r.p

<%0.1

görev

çevrimi

Sosyal alarm sistemlerinde

kullanılacaktır.

d 869.3-869.4 MHz <%1 görev

çevrimi

e

169.4750-

169.4875 MHz

<%0.1

görev

çevrimi

12.5

kHz

Sosyal alarm (kişisel

kullanım) sistemlerinde

kullanılacaktır.12 / 22

f

169.5875-

169.6000 MHz 10 mW e.r.p

<%0.1

görev

çevrimi

TS EN 300220

Model araç uzaktan kumanda cihazları

MADDE 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç

uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla

kullanılır.

Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri

Kanal

Frekansı/Frekans

Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

26.995 MHz,

27.045 MHz,

27.095 MHz,

27.145 MHz,

27.195 MHz

100 mW e.r.p 10 kHz TS EN

b 300220 34.995-35.225

MHz

Sadece model uçak ve

helikopterler için izin

verilebilir.

c

40.665 MHz,

40.675 MHz,

40.685 MHz,

40.695 MHz

Endüktif sistemler

MADDE 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç

güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo

dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü,

sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri,

otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler,

Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak

kaydıyla kullanılır.

Tablo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri

Frekans Bandı Manyetik Alan

Şiddeti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart

Açıklama

a 9-90 kHz

10 metrede 72

dBµA/m

(30 kHz ‘de 3

dB/octave)

Not 1

TS EN

300330

Çerçeve (Loop) anten

kullanılması durumunda 0.

05 m2

ve 0.l6 m2

arasındaki

alanda alan şiddeti 10xlog

(alan/0.16 m2

) olacak

şekilde azalır. Anten alanı

0.05 m2

den küçük ise, alan

şiddeti 10 dB azalır.

Çıkış gücü seviyesi 30

kHz’te 3dB/oktav düşer.

b 90 -119 kHz

10 metrede 42

dBµA/m13 / 22

c 119-135kHz

10 metrede 66

dBµA/m

(119 kHz’ de 3

dB/octave)

Not 1

TS EN

300330

Çıkış gücü seviyesi 119

kHz’te 3dB/oktav düşer.

ç 135-140 kHz 10 metrede 42

dBµA/m

d 140-148.5 kHz 10 metrede 37.7

dBµA/m

e 6765-6795 kHz 10 metrede 42

dBµA/m

f 7400-8800 kHz 10 metrede 9

dBµA/m

g

13.553-13.567

MHz

10 metrede 42

dBµA/m

TS EN

300330

TS EN

302291

g1 13.553-13.567

MHz

10 metrede 60

dBµA/m

TS EN

300330

Sadece RFID-radyo

frekanslı tanımlama

sistemleri ve elektronik

takip sistemlerinde

kullanılacaktır.

h

26.957-27.283

MHz

10 metrede 42

dBµA/m

ı 10.2-11 MHz 10 metrede 9

dBµA/m

i 3155-3400 kHz 10 metrede 13.5

dBµA/m

Not 1

j1 148.5 kHz-5

MHz

10 metrede -15

dBµA/m

İzin verilen maksimum alan

şiddeti, 10 kHz band

genişliği için belirtilmiştir.

Eğer band genişliği 10

kHz’den fazla ise,

maksimum izin verilen

toplam alan şiddeti (10

metrede) -5 dBµA/m

olacaktır ancak, 10 kHz

band genişliğindeki (10

metrede) -15 dBµA/m alan

şiddeti korunacaktır.

j2 5-30 MHz 10 metrede -20

dBµA/m

İzin verilen maksimum alan

şiddeti, 10 kHz band

genişliği için belirtilmiştir.

Eğer band genişliği 10

kHz’den fazla ise,

maksimum izin verilen

toplam alan şiddeti (10

metrede) -5 dBµA/m

olacaktır ancak, 10 kHz

band genişliğindeki (10

metrede) -20 dBµA/m alan

şiddeti korunacaktır.

j3 400-600 kHz 10 metrede -8

dBµA/m

Sadece RFID-radyo

frekanslı tanımlama

sistemleri tarafından

kullanılacaktır.

İzin verilen maksimum alan

şiddeti, 10 kHz band

genişliği için belirtilmiştir.

Eğer band genişliği 10

kHz’den fazla ise,

maksimum izin verilen

toplam alan şiddeti (10 14 / 22

metrede) -5 dBµA/m

olacak ancak, 10 kHzband

genişliğindeki (10 metrede)

-8 dBµA/m alan şiddeti

korunacaktır.

Bu sistemler minimum 30

kHz band genişliğinde

çalıştırılmalıdır.

Not 1: Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar

MADDE 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak

yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve

işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla

kullanılır.

Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar teknik

kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

29.7-47.0 MHz 10 mWe.r.p

50 kHz TS EN

300422

Ayarlanabilir aralık

temellidir.

30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45

MHz ve 41.015-47.00 MHz

bandlarıharmonize askeri

bandlardır.

(Not 2)

b

173.965-

174.015MHz 2 mWe.r.p Not 1

c 863-865 MHz 10 mWe.r.p

TS EN

300422

TS EN

301357

Not 1 ve 2

ç 174-216 MHz 50 mWe.r.p

TS EN

300422

Ayarlanabilir aralık

temellidir.

Not 1, 2 ve 3

d1 470-786 MHz 50 mWe.i.r.p

Ayarlanabilir aralık

temellidir.

(Not 2 ve 3)

d2 786-789 MHz 12 mWe.i.r.p Not 2

d3 823-826 MHz 20 mWe.i.r.p

100 mWe.i.r.p

200 kHz Not 2, 4 ve 5

d4 826-832 MHz 100 mWe.i.r.p 200 kHz Not 2, 5

e l785-l795 MHz

20 mWe.i.r.p

veya

50 mWe.i.r.p Not 2 ve 3

f l795-l800 MHz Not 2 ve 3

20 mWe.i.r.p

veya

50 mWe.i.r.p

g1 169.400-169.4750

MHz

10 mWe.r.p.

En fazla

50 kHz

Not 1

g2 169.4875-

169.5875 MHz

h 169.4-174.0 MHz Ayarlanabilir aralık

temellidir. Bu banddaki 15 / 22

diğer kullanımlardan

meydana gelecek

enterferansa dikkat

edilmelidir. ( Not 1)

Not 1: İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

Not 2: Kablosuz mikrofonlarda kullanılabilir.

Not 3: Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW olmalıdır.

Not 4: Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 100 mW olmalıdır.

Not 5: 1 Ocak 2015 tarihinden sonra kullanılmayacaktır.

Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

MADDE 16-(1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan

oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla

kullanılır.

Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum

Çıkış Gücü

veya Manyetik

Alan Şiddeti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a 402-405 MHz

25 µW e.r.p

Not 3

25 kHz

TS EN

301839

Band genişliğini 300

kHz'e kadar

genişletebilmek için yan

kanallar birleştirilebilir.

Çok düşük güçlü, vücuda

yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçleri içindir.

a1 401-402 MHz

LBT veya

≤%0.1 görev

çevrimi

(Not 2) TS EN

302537

Çok düşük güçlü, vücuda

yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçlerden a’da

kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100

kHz'e kadar

genişletebilmek için 25

kHz’lik yan kanallar

birleştirilebilir. (Not 1)

a2 405-406 MHz

LBT veya

≤%0.1 görev

çevrimi

(Not 2)

b 9-315 kHz 10 metrede 30

dBµA/m

<%10 görev

çevrimi

TS EN

302195

Çok düşük güçlü, vücuda

yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçlerin telemetri amaçlı

kullanılması halinde

endüktif çevrim (loop)

tekniği kullanılır.

c 315-600 kHz 10 metrede -5

dBµA/m

<%10 görev

çevrimi

TS EN

302536

Hayvanların vücuduna

takılabilen tıbbi cihazlarda

kullanılır.

ç 30-37.5 kHz 1 mW e.r.p <%10 görev

çevrimi

TS EN

302510

Kan basıncı ölçme amaçlı

olarak çok düşük güçlü,

vücuda yerleştirilebilir

tıbbi gereçlerde kullanılır.

d 12.5-20 MHz 10 metrede -7

dBµA/m

<%10 görev

çevrimi

TS EN

300330

Çok düşük güçlü,

hayvanların vücuduna

takılabilen aktif tıbbi

gereçler sadece kapalı

alanlarda kullanılacaktır.

Maksimum alan şiddeti 10

kHzband genişliği için

belirtilmiştir.

Çok düşük güçlü, 16 / 22

hayvanların vücuduna

takılabilen aktif tıbbi

gereçlerin iletim maskı;

300 kHz band genişliğinde

3 dB,

800 kHz band genişliğinde

10 dB,

2 MHz band genişliğinde

20 dB olarak

tanımlanmaktadır.

e

2483.5-2500

MHz 10 dBm e.i.r.p

LBT+AFA ve

<%10 görev

çevrimi

(Not 3)

1 MHz

Çok düşük güçlü, vücuda

yerleştirilebilir aktif tıbbi

gereçler ve yardımcı

gereçleri içindir.

Bireysel vericiler bitişik

kanalları birleştirerek band

genişliğini 1 MHz’den

artırabilir.

Yardımcı birimler sadece

kapalı alanda kullanılır.

Not 1: 1 MHz’lik sınırlı spektrumdan dolayı birçok kullanıcının banda erişiminin eş zamanlı sağlanabilmesi için bu

bandlarda maksimum band genişliğinin 100 kHz olması gerekmektedir.

Not 2: Ortamdaki RF yayını algılama becerisi olmayan sistemler, ≤%0.1 görev çevriminde maksimum 250nW e.r.p.

ile sınırlandırılır.

Not 3: Ekipmanlar uygulanabilir harmonize standartlarda tarif edilen veya eşdeğeri spektrum erişim mekanizmalarına

sahip olmalıdır.

Kablosuz ses sistemleri

MADDE 17-(1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici

ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses sistemleri, Tablo-12’de belirtilen teknik kriterlere

uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 12: Kablosuz ses sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

863-865

MHz

10 mW e.r.p

TS EN 301357

b

864.8-865

MHz 50 kHz TS EN 300220

Dar band analog ses

sistemleri sadece bu bandda

kullanılacaktır.

c

1795-1800

MHz 20 mW e.i.r.p

TS EN 301357

ç

87.5-108

MHz 50 nW e.r.p

200

kHz

Radyo frekanslı tanımlama sistemleri

MADDE 18-(1) Veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, kişi tanımlama,

giriş kontrolü, kablosuz kontrol, depo arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarına data

transferi, kablosuz etiket, alarm, atık yönetimi ve benzeri işlemleri yapan radyo frekanslı

tanımlama sistemleri, Tablo-13’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla

kullanılır.17 / 22

Tablo 13: Radyo frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a

2446-2454

MHz

500 mW e.i.r.p

veya

4 W e.i.r.p

Not 3 --

TS EN

300440

500 mW e.i.r.p çıkış gücünün

üzerindeki güçlerdeki

cihazlar sadece bina

içlerinde kullanılacaktır ve

bu durumda görev çevrimi

herhangi bir 200ms için

<%15 olmalıdır (30 ms açık,

170ms kapalı).

Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p

‘nin üzerinde olması

durumunda bina dışından

itibaren 10 uncu metrede

ölçülen alan şiddeti; bina

dışına kurulu ve 500 mW

e.i.r.p çıkışgücündeki cihazın

aynı mesafedeki eşdeğer

alan şiddetini

geçmeyecektir.

b1 865.0-865.6

MHz 100 mW e.r.p

Not 1, 2 ve

3

200 kHz TS EN

302208

b2 865.6-867.6

MHz 2 W e.r.p

b3 867.6-868.0

MHz

500 mW e.r.p

Not 1: Kanal numaraları 1’den 15’e kadar olmak üzere, kanal merkez frekansları 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanal

numarası) formülüyle bulunur.

Not 2: Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır.

Not 3: Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p ‘in üzerinde olma ihtimali olan cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip

olmalıdır.

Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)

MADDE 19-(1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans

bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan

cihazlar, Tablo-14’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 14: Özel mobil telsiz 446 teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı Referans Standart Açıklama

a

446.000-

446.100

MHz

500 mW e.r.p 12.5 kHz18 / 22

b

446.100-

446.200

MHz

500 mW e.r.p

6.25/12.5

kHz Sadece sayısal kullanım.

Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri

MADDE 20- (1) Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri, Tablo

15’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 15: Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon sistemleri teknik

kriterleri

Frekans Bandı Maksimum

Çıkış Gücü

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı Referans Standart Açıklama

a

1880-1900

MHz 250 mW e.r.p. 1728

kHz TS EN 301406

Genel amaçlı ultra genişband cihazlar

MADDE 21- (1) Açık alanlarda sabit olarak bulunmayan ve model uçaklarda, uçaklarda

veya diğer hava araçlarında kullanılmayan ultra genişband cihazlar; Tablo-16’da belirtilen

teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 16: Genel amaçlı ultra genişband cihazların teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü ve Güç

Yoğunluğu

Limiti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a 1.6 GHz ve altı

-50 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -90

dBm/MHz’dir.

b 1.6 - 2.7 GHz

-45 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -85

dBm/MHz’dir.

c

2.7 - 3.4 GHz

-36 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -70

dBm/MHz’dir.

Not 1, 2

ç

3.4 - 3.8 GHz

-40 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -80

dBm/MHz’dir.

d

3.8 - 4.2 GHz -30 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -70

dBm/MHz’dir.

e

4.2 - 4.8 GHz Not 1, 2, 3

f 4.8 - 6 GHz19 / 22

g

6 – 8.5 GHz

0 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -41.3

dBm/MHz’dir.

Not 3

ğ

8.5 – 10.6 GHz

-25 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

Not 2

h 10.6 GHz üstü

-45 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -85

dBm/MHz’dir.

Not 1: LDC özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz frekans bandında maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -41.3

dBm/MHz ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHzband genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir.

Not 2: DDA özelliğine sahip cihazlar için 3.1-4.8 GHz ve 8,5-9.0 GHz frekans bandında maksimum ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -41.3 dBm/MHz ve maksimum tepe e.i.r.p. (50 MHz band genişliğinde ölçülecek) 0 dBm’dir. 3.1-4.8

GHz bandında çalışan DDA özelliğine sahip cihazların bu band içerisinde çalışma frekansı seçme yeteneğine sahip

olması gerekmektedir.

Not 3: Demiryolu ve karayolu araçlarına monte edilecek verici güç kontrol özelliği taşımayan cihazlar için, maksimum

ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -53.3 dBm/MHz’dir.

Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band radar sistemleri

MADDE 22-(1) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band radar

sistemleri; Tablo-17’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 17: Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan ultra geniş band radar

sistemlerinin teknik kriterleri

Frekans Bandı Maksimum Çıkış

Gücü ve/veya Güç

Yoğunluğu Limiti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a 230 MHz ve altı

-44,5dBm/120kHz

(e.r.p.)

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

T

TS EN

302066

b 230 - 1000 MHz

-37,5dBm/120kHz

(e.r.p.)

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -60

dBm/MHz’dir.

c 1 - 1.6 GHz

-30dBm/MHz

(e.i.r.p.) Not 1

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

ç 1.6 - 3.4 GHz

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -51.3

dBm/MHz’dir.

d

3.4 - 5 GHz

Maksimum

ortalama e.i.r.p. 20 / 22

-30dBm/MHz

(e.i.r.p.)

TS EN

302066

yoğunluğu -41.3

dBm/MHz’dir.

e 5 - 6 GHz

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -51.3

dBm/MHz’dir.

f 6 GHz üstü

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

Not 1: 1164-1215 MHz ve 1559-1610 MHz bandlarında maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -75 dBm/MHz’dir.

Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra geniş band cihazlar

MADDE 23- (1) Yapı malzeme analiz sistemlerinde yer alan ultra geniş band

cihazlar; Tablo-18’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 18: Yapı malzeme analizi için kullanılan ultra geniş band cihazların

teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış

Gücü ve Güç

Yoğunluğu

Limiti

Spektrum

Erişim ve

Girişimi

Önleme

Gerekleri

Kanal

Aralığı

Referans

Standart Açıklama

a 1.73 GHz ve altı

-45 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -85

dBm/MHz’dir

Not 1 .

b 1.73 - 2.2 GHz

-25 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

c 2.2 - 2.5 GHz

-10 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -50

dBm/MHz’dir.

ç 2.5 - 2.69 GHz

-25 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -65

dBm/MHz’dir.

Not 2

d 2.69 - 2.7 GHz

-15 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -55

dBm/MHz’dir.

Not 3

e 2.7 - 3.4 GHz

-42 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -82

dBm/MHz’dir.

Not 2

f 3.4 – 4.8 GHz

-10 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -50

dBm/MHz’dir.21 / 22

g

4.8 – 5 GHz

-15 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -55

dBm/MHz’dir.

Not 3

ğ 5 – 8 GHz

-10 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -50

dBm/MHz’dir.

h 8 – 8.5 GHz

-30 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -70

dBm/MHz’dir.

ı 8.5 GHz üstü

-45 dBm

Maksimum

ortalama e.i.r.p.

yoğunluğu -85

dBm/MHz’dir.

Not 1: 1.215-1.73 GHz bandında çalışan, TS EN 302435 standardında tanımlanan LBT özelliğine sahip cihazlar için

maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -70 dBm/MHz’dir.

Not 2: 2.5-2.69 GHz ve 2.7-3.4 GHz bandlarında çalışan, TS EN 302435 standardında tanımlanan LBT özelliğine sahip

cihazlar için maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -50 dBm/MHz’dir.

Not 3: 2.69-2.7GHz ve 4.8-5 GHz bandında çalışan radyoastronomi hizmetlerini korumak amacıyla, bu bandda çalışan

cihazlarda toplam yayılan güç yoğunluğu -65 dBm/MHz’i geçmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve sistemlerin; Kurum

tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, hava ve deniz seyrüsefer sistemleri

başta olmak üzere diğer elektronik haberleşme cihazları ve sistemleri ile radyo ve

televizyon alıcıları üzerinde zararlı elektromanyetik girişime neden olduğunun tespiti

halinde, söz konusu sistem ve cihazların faaliyetleri derhal durdurulur ve sebep olduğu

zararlı elektromanyetik girişim giderilinceye kadar faaliyete başlamasına izin verilmez.

Faaliyeti durdurulan cihazın sebep olduğu elektromanyetik girişim giderilmeden izinsiz

olarak faaliyete geçirildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında Kanunun 63 üncü maddesi

ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran

veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler

dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi ve ilgili

diğer mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılır.

Atıflar

MADDE 25- (1) Diğer mevzuatta 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliğine yapılan bütün

atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26- (1) 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa

Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik uygulama

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum 22 / 22

tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, bu

Yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz

cihaz ve sistemleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Kanunun 36 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ile 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve

tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu

Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin

frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da

dikkate alarak bu Yönetmelikte belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 27-(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.